拼音: àn

注音:ㄢˋ

五笔: MDFH
仓颉: UMMJ
四角: 21741
郑码: LLAE
部首:
总笔画: 8
统一码: 扩展A U+37C1
字形分析: 左右结构
异体字:
  • 㟁字的基本解释

  • 详细解释

  • 康熙字典

  • 说文解字

基本字义


àn ㄢˋ

     ◎ 同“”。

英语 (a variant of 岸) shore; bank; beach; coast

【寅集中】【山】 岸·康熙筆画:8 ·部外筆画:5

【唐韻】五旰切【集韻】魚旰切【韻會】疑旰切【正韻】魚幹切,𠀤音犴。【說文】水厓而高者。【爾雅·釋地】望厓洒而高岸。【註】厓峻而水深曰岸。【詩·衞風】淇則有岸。【小雅】高岸爲谷。

又階也。【張衡·西京賦】襄岸夷塗。【註】襄,高也。岸,殿階也。

又魁岸,雄傑也。【前漢·江充傳】爲人魁岸。【註】岸者,有廉稜如崖岸形。【唐書·宦者傳】仇士良以李石稜稜有風岸深忌之。

又道岸。【詩·大雅】誕先登于岸。【註】道之極至處也。

又露額曰岸。【後漢·馬援傳】帝岸幘見援。

又獄名。【詩·小雅】宜岸宜獄。【註】鄕亭之繫曰岸,朝廷曰獄。韓詩作犴。

【卷九】【屵】
『說文解字』

水厓而高者。从屵干聲。五旰切

『說文解字注』

(岸)水厓洒而高者。各本無洒字。今依爾雅補。釋丘曰。望厓洒而高岸。夷上洒下不漘。李巡曰。夷上、平上。洒下、陗下。故名漘。孫炎曰。平上陗下故名曰漘。不者、葢衍字。據李孫之釋漘、則知李孫之釋岸亦必曰陗下而高上也。陗下者、謂其體斗陗平上。高上者、謂其顚有崔嵬平坦之不同。嵬下曰。高不平也。對夷上言也。洒釋爲陗者。洒卽陖之假借。二字古音同。𨸏部曰。陖者、陗高也。陗者、陖也。凡斗立不可上曰陗。詩新臺有洒傳曰。洒、高峻也。峻同陖。郭景純昧於其義。乃釋高曰陖。陖非高之謂也。釋洒曰水深。水之深淺、何與於厓。不得冠以望厓矣。爾雅言厓、許言水厓者、申爾雅之說。別於山邊之厓也。衞風。淇則有岸。小雅。高岸爲谷。其本義也。大雅。誕先登于岸。傳曰。岸、高位也。其引伸之義也。箋云。岸、訟也。小雅小宛傳曰。岸、訟也。此皆借岸爲犴獄字也。从屵。干聲。五旰切。十四部。

㟁的方言集汇

◎ 粤语:ngang6 ngon6
◎ 潮州话:ngai6

㟁字的同拼音

㟁字的同部首

㟁字的同笔画

别人正在查的字